inštalácia nginx serveru s PHP na gentoo

od autora: | 9. januára 2020
# všetko pod root-om, iný užívateľ musí použiť čarovné slovíčko
# prosím ? nie ! sudo !
#
emerge --ask www-servers/nginx

# ručne dorobiť adresár (ak chýba):
#
mkdir /var/www/localhost/htdocs

# vytvoriť index.html s ľubovoľným obsahom
# prečo práve: Helo, world !
#
nano /var/www/localhost/htdocs/index.html

nano /etc/nginx/nginx.conf
# zmeniť direktívu "listen" - inak bude nabindovaný (počúvať) iba lokálne:
#
    server {
        	#listen 127.0.0.1;
        listen *:80;
        server_name 2x2su4.sk;

        access_log /var/log/nginx/localhost.access_log main;
        error_log /var/log/nginx/localhost.error_log info;

        root /var/www/localhost/htdocs;
    }

# nutný reštart nginx
#
/etc/init.d/nginx restart

# kontrola binding-u
#
netstat -lpn

# podpora PHP s fastcgi (fpm)
#
echo "dev-lang/php fpm mysqli curl exif imagick zip gd" >> /etc/portage/package.use/php

emerge --ask dev-lang/php
# emerge vytvorí ._cfg... súbor, jeho obsah bude treba pridať na koniec
# predchádzajúceho súboru /etc/portage/package.use/php

# a teraz "zapnúť" PHP v konfiguračnom súbore nginx.conf
#
nano /etc/nginx/nginx.conf

# doplniť do sekcie server
#
      location ~ \.php$ {
            try_files $uri =404;
            include /etc/nginx/fastcgi.conf;
            fastcgi_pass unix:/run/php-fpm.socket;
      }


nano /etc/php/fpm-php7.3/fpm.d/www.conf
# pridať riadky
  listen = /run/php-fpm.socket
  listen.owner = nginx

nano /etc/php/fpm-php7.3/php.ini
# vyhľadať, odkomentárovať a nastaviť timezone
#
  date.timezone = Europe/Bratislava

# naštartovať PHP
#
/etc/init.d/php-fpm start

# a nech štartuje aj po reboot-e
#
rc-update add php-fpm default

# reload konfigurácie nginx-u
#
/etc/init.d/nginx reload

# vytvoriť info.php s obsahom:
#
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/localhost/htdocs/info.php
#
# odskúšať PHP

# tešiť sa z funkčného www serveru