inštalácia gentoo

od autora: | 8. januára 2020

postup inštalácie odvodený z oficiálnej dokumentácie https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64

#nabootovať minimal CD

# zmeniť heslo roota
passwd

# povoliť root login cez ssh
nano /etc/ssh/sshd_config
	PermitRootlogin yes

# aktivovať sshd
/etc/init.d/sshd start
# pokračovať z iného počítača
ssh root@livecd

# otestovať sieť
ping www.gentoo.org

# partitioning
parted -a optimal /dev/sda

# GPT - pozor, všetko bude vymazané
mklabel gpt

# megabajt ako jednotka zadávania kapacity
unit mib

# partition pre Grub2 boot loader (2MB)
mkpart primary 1 3
name 1 grub
set 1 bios_grub on
	
# boot partition (128MB)
mkpart primary 3 131
name 2 boot

# swap partition (2x toľko čo RAM - tu 8GB)
mkpart primary 131 8323
name 3 swap

# root - zvyšok disku
mkpart primary 8323 -1
name 4 rootfs

# kontrola vytvorených partitions
print
quit

# vytvorenie filesystems

# grub
mke2fs -j -T small /dev/sda1

# boot
mke2fs -j -T small /dev/sda2

# root
mkfs.ext4 /dev/sda4

# swap
mkswap /dev/sda3
swapon /dev/sda3

# namountovať vytvorené fs
mount /dev/nvme0n1p4 /mnt/gentoo

mkdir /mnt/gentoo/boot
mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/boot

# skontrolovať presný čas
date

# stiahnuť stage3
cd /mnt/gentoo
links https://www.gentoo.org/downloads/mirrors/

# overiť integritu stiahnutého stage3
gpg --verify stage3-...DIGESTS.asc 
gpg --recv-keys ...
gpg --verify stage3-...DIGESTS.asc 

# rozbaliť stage3
tar xvf stage3-*.tar.xz --xattrs-include='*.*' --numeric-owner

# upraviť make.conf
nano -w /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf
 #
 # nastaviť: CFLAGS="-march=native -O2 -pipe"
 # doplniť počet jadier: MAKEOPTS="-j4"

# vybrať mirror pre budúce downloads zdrojov
mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

mkdir /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf
cp /mnt/gentoo/usr/share/portage/config/repos.conf /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf/gentoo.conf

cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
mount --make-rslave /mnt/gentoo/sys
mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev
mount --make-rslave /mnt/gentoo/dev

chroot /mnt/gentoo /bin/bash
source /etc/profile
export PS1="(chroot) $PS1"

emerge-webrsync

emerge --sync

eselect profile list

# zmeniť profil
eselect profile set 2

emerge --ask --update --deep --newuse @world

ls /usr/share/zoneinfo
echo "Europe/Bratislava" > /etc/timezone
emerge --config sys-libs/timezone-data

nano -w /etc/locale.gen
 # odkomentovať en_US UTF-8
 # doplniť sk_SK UTF-8

locale-gen

eselect locale list
eselect locale set 7
env-update && source /etc/profile && export PS1="(chroot) $PS1"

emerge --ask sys-kernel/gentoo-sources

ls -l /usr/src/linux

# manual kernel configuration
emerge --ask sys-apps/pciutils
# lspci

cd /usr/src/linux
make menuconfig

# nakonfigurovanie kernelu

# kompilácia kernelu
make && make modules_install
make install

emerge --ask sys-kernel/genkernel

genkernel --install initramfs

# automat. kernel configuration

emerge --ask sys-kernel/genkernel

nano -w /etc/fstab

# odkomentárovať boot partition
/dev/sda2	/boot	ext2	defaults	0 2

genkernel all

# kontrola nainštalovania kernelu a initramfs
ls /boot/*

# Configuring the modules

# List the modules that need to be loaded automatically in /etc/conf.d/modules
# To view all available modules, run the following find command
find /lib/modules/<kernel version>/ -type f -iname '*.o' -or -iname '*.ko' | less

# to automatically load the 3c59x.ko module (which is the driver for a specific 3Com network card family), edit the /etc/conf.d/modules file and enter the module name in it.
nano -w /etc/conf.d/modules
 modules="3c59x"

#Optional: Installing firmware
emerge --ask sys-kernel/linux-firmware

nano -w /etc/fstab

# example:
	/dev/sda2  /boot    ext3  defaults,noatime   0 2
	/dev/sda3  none     swap  sw          0 0
	/dev/sda4  /      ext4  noatime,discard       0 1
	/dev/cdrom /mnt/cdrom  auto  noauto,user     0 0

# (iba) hostname
nano -w /etc/conf.d/hostname

nano -w /etc/conf.d/net
 dns_domain_lo="homenetwork.sk"

# Configuring the network

# All networking information is gathered in /etc/conf.d/net
# A fully commented example that covers many different configurations is available in /usr/share/doc/netifrc-*/net.example.bz2.

# optional
emerge --ask --noreplace net-misc/netifrc

# wlp3s0	Centrio Wireless-N 1000 BGN
# enp0s25  82577LM

nano -w /etc/conf.d/net

 config_eth0="dhcp"

 Static IP:
 config_eth0="192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 brd 192.168.1.255"
 routes_eth0="default via 192.168.1.1"

 DHCP:
 config_eth0="dhcp"

cd /etc/init.d

ln -s net.lo net.eth0
rc-update add net.eth0 default

nano -w /etc/hosts
 127.0.0.1   tux.homenetwork.sk tux localhost

passwd

ls /usr/share/keymaps  /...
nano -w /etc/conf.d/keymaps
# sk-qwertz

nano -w /etc/conf.d/hwclock
 clock="local"

# system logger
emerge --ask app-admin/sysklogd
rc-update add sysklogd default

# cron daemon
emerge --ask sys-process/cronie
rc-update add cronie default

crontab /etc/crontab

# Optional: File indexing
emerge --ask sys-apps/mlocate

# Optional: Remote access
rc-update add sshd default

emerge --ask net-misc/dhcpcd

# When using BIOS
emerge --ask sys-boot/grub:2
grub-install /dev/sda

# When using UEFI
echo GRUB_PLATFORMS="efi-64" >> /etc/portage/make.conf
emerge --ask sys-boot/grub:2
grub2-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot

# ak nastane chyba:
# Installing for x86_64-efi platform.
# Could not prepare Boot variable: Read-only file system
# Installation finished. No error reported.

# tak toto:
  mount -o remount,rw /sys/firmware/efi/efivars

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

exit
cd
umount -l /mnt/gentoo/dev{/shm,/pts,}
umount -R /mnt/gentoo 
reboot

# možno bude treba znova povoliť root login cez ssh
nano /etc/ssh/sshd_config
 PermitRootlogin yes
service sshd restart

# ak je (v prípade virtuálu) príliš pomalý nábeh sshd
# (malá entropia, dlhý nábeh - inicializácia crng - až 240 sekúnd)

emerge --ask sys-apps/haveged
rc-update add haveged default

# zmazanie nepotrebných stage súborov
#
rm /stage3-*

# tešiť sa z novonainštalovaného gentoo